Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N9. 37. a.

GEL IJK HE I'D, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van /z^uitvoe.

r END BEWINDdfer EATAAFSCHE

republiek, wegens de aanneeming van het Ontwerp van staatsregeling op den 23. April l. U door het Bataaffche Folk, en de vorming der Conftituecrende Vergadering in de

twee kamers Van het wetgee"

vend lichaam, op den 4. Mei /. /. Gearrefïeerd den 6. Mei 1798. Het vierde Jaar det Bataaffche Vrijheid,

uitvoerend bewind der bataaf"

sche republiek, aan de Ingezetenen derzelve Republiek, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat uit het refultaat van de Stemming der Bataaffche Burgers, in de refpective Grondvergaderingen, op dea 23. April 1.1. verfcheenen, om zich te verklaaren over de goedkeuring of afkeuring van het aan hun aangebooden Ontwerp van Staatsregeling, bij het opmaaken van derzelver aantal, is gebleeken, dat hetzelve Ontwerp, uit een aantal van 165,510. Stemgerechtigde Burgers, die in de refpeélive Grondvergaderingen waren opgekomen, door 153,913 Stemmen goedgekeurd, en door 11,597 Stemmen verworpen is, en dat 'dus hetzelve Ontwerp, door eene meerderheid van 142,316 Stemmen, is aangenomen; zoodaanig zelfs, dat, het zij men de Stemmen Gewestelijk bereekene, het zij bij Grondvergaderingen, het zij eindelijk, bij de indivtdueele Stemming der Burgers in masfa, altijd hetzelfde refukaat gevonden wordt, de aanneeming naamlijk van het Plan van Staatsregeling. Gelijk dan ook de Conftituëerende Vergadering, bij Decreet van den 2. deezer loopende

maan A ,

Sluiten