Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Né. 42. a'.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE van het uitvoerend bewind der bataafsche republiük, betreffende het iViisbruik: van de vrijheid der drukpersse. Gedrrefleerd den ai. Mei 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid,

Het uitvoerend bewind der bataafsche republiek, aan de Ingezetenen van dezelve Republiek, Heil en Broederfchap!

medeb urgers!

De vrijheid der Drukpers is het Bolwerk der Burgerlijke Vrijheid. — Niet alleen dient zij om het ver. ftand te verlichten, en hït hart te veredelen; waar door' Republikainicbe Deugden gebooren worden, en eene vrij geworden Nuie,'nade fchokken der omwenteling verduurd te hebben, voor de Vrijheid wordt gefchikc gemaakt, en in ftaat gefield om eene rijke voldoening in haare zegeningen te vinden, voorde tallooze rampen die aij ondergaan heeft; maar waar is de Heerschzuchtige, die met loosheid of geweld de Vrijheid durft belaagen , en de flagen, die de vrijheid der Drukpers hem toebrengt, niet zidderend te gemoed ziet? waar de Tijran^ die de eerfte van zijne euveldaaden niet heeft gekenmerkt door de vrijheid der Drukpers aan te randen ? \yaar de Dwingeland, hoe trots, hoe magtig ook, die in haar niet een onverwin'.ijke tegenftand heeft aangetroffen? Zij is het, die zijne geheime Raadflagen Openbaar nlaakt, en daar door verijdelt: — Zij is liet, die zijne eerflé gangen voor de menigte met haare waare couleuren af* teekent, en dat edel gemor voortbrengt, dat, als hen gebrul van den aanbevallen leeuw, zijnen befpringër'

van

Sluiten