Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 2. a.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PU B LIC A TI E der consti-

tueerende vergadering,

reprefenteerende ^jbataafsche volk, wegens de aanftelling van

het uitvoerend bewind.

Gedrrefteerdden ao. Januari]1798. Hst vierde Jaar der Bataaffcht Vrijheid.

13 ij ons Decreet van d?n sta. deezer Maand Januarij, ontbonden cn vermengd zijnde geworden de voor. maalige Commisfie der Nationaale Fergadering tst de Buitenlandfche Zaaken, hebben wij in dceze gewigtige oogenblikken, tot behoud en redding van het lieve Vaderland, onverwijld noodzaaklijk geacht, om provifioneel, en tot aan de invoering der Conftitutie toe, daar te ftellen een Uitvoerend Bewind, beftaande uit vijf Perfoonen, afgefcheiden van, doch tevens verandwoordelijk aan onze Vergadering, en belast met de zorg voor de binnen- en buitenlandfche rust der Bataaffche Republiek, de onderhouding van derzelv.T Diplomatique betrekkingen met andere Mogendheden, het concertecren van krachtdaadige maatregelen met het Franfche Qouverneraent, ter beteugeling en fnuiking 5'an den gemee-nen Vijand, de daartoe noodige befchik> fcingen over 's Lands" Zee- en Laudmagt, en ampeld

SM*

Sluiten