Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 7. <r.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der ba-

taafsche republiek, tot

weering . der fra nsche emi* g r a n t e n van het Grondgebied yan deczen Staar. Gearrefteerd den 15. Februari]' 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vr '13? held,

Ï~ÏeT uitvoerend BEWIND der bataaf»

s.che republiek, aan zijne Medeburgers, Heil en Broedevfchap! doet te weeten :

De Confiitueerende Vergadering, reprefenteerende het Bataaf/che Folk, bij reiumtie gedelibereerd hebbende pp het Voorftel van de Commisfie van Binnenlandfche Correspondentie, relatif de verwijdering van alle zoodaanige Franfche Emigranten, die zich nog op het Territoir van deezen Staat bevinden, den 7. deezer ter haarer Vergadering gedaan, en breeder in de Notulen van dien dag vermeld, en daar nevens geleezen zijnde eene Misfive van het Uitvoerend Bewind van de Bataaf-, fche Republiek, gefchreeven alhier in den Haag , op dato 10. deezer; houdende, dat zij twee onderfcheiden Nota's van den gevplmagtigden Minister der Franfche Republiek, den Burger de la Croix, ontvangen hadden, waarin hij ten fterkften infteerde op de flipte naarkominge van het 11. Art. van het Alliantie Tractaat, omtrent het niet toelaaten van Franfche Emigranten op het Grondgebied deezer Republiek, en in het bijzonder aandrong, dat, overeenkomftig hetzelve ook aan de gedeporteerde Priesters, vooral die uit het voormaalige België, alle verblijf daadelijk ontzegd worde. -P?*

Sluiten