Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 12. Cl.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uit-

voerend bewind der b ataafsche republiek, w«-

gens de daar pelling van het departement van finantie; en de benoeming van den agent ê» secretaris bij het zelve. Gearrefieerd den 6. Maart 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid,

Het uitvoerend bewind der bataaf-

sche republiek, aan alle Burgers en Ingezetenen van dezelve Republiek, Heil en Broederfchap 1 doet te weeten:

Dat hetzelve, aanhoudend voortgaande , om, in voldoening aan de intentie der Conftitueerende Vergadering, reprefenteerende het Bataaffche Volk, da onderfcheiden deelen van het Beduur te organifeeretj, heeft daargefteld een Departement van Finantie, en tot Agent bij hetzelve aangefteld den Burger Izaac Jan Ahxander Gogel, en tot Secretaris van het Agentfchap, den Burger Tobias Conftantyn de Bordes.

Wordende aan elk en een ieder, wien zulks zoude mogen aangaan, gelast, dat hunne Requesten , Adres, fen enz., dit Departement betreffende', van een Nationaal

Sluiten