Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ns. 16. tf.

G E L IJ K H EI D, V R IT H E I D»

:- ' BR ÖEDERSCHAP.

**m> JfKHjrwntJVL'Oi-) aaslutt^a lor. rrsv nst-spa?** •

PUBLICATIE der consti-

tueerende vergadering,

repfefenteêrènde het bataafsche volk, £(ƒ w<?/£<? ^ir voorloopige keuze der llden Ae*

uitvoerend-bev ind, Op den

£9. Januari] k 1. daar gepeld\ ' . bekrachtigd wordt, alt ware dis

aanftelling uit krachte der intêvoeren staatsregeling zelve gefchied. Gearrefleerd den 20. Maart 1798. Het vierde Jaar . der Bataaffche Vrijheid. ■

D. ^^t^^t<;tï SSiblOOW:-- * tij&M. e constitüeerende vergadering, RÏ* t>RESENTEE ren de het bataafs'che volk,

aan het bataafschk volk!

Drong óns'de redding én het behoud des Vadeflandë. om bij Decreet van den 29. Januari] laatstleeden, e n Uitvoerend Bewind daar tc ftelien, belast met de zorg voor de Binnen en Buitenlaixlfcbe rust der Republiek;, en bijzonderlijk met de onderhouding'van d^Dbloma. tieke betrekkingen deezer Republiek met andere 'Vlosend* heden ; het concerteeren der krachtdaadige maatregelen met het Franfche Gouvernement, ter beteugeling en fnuiking van den gemeenen Vijand'; thans dringt ons niet minder dezelfde Staatkundige reden tot nadere be-

krach-

Sluiten