Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K°. XLII.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE van het uitvoerend bf-

WIND dct bataafsche REPUBLI&K, bij Welke het verrichtte der Burgers s'ioors,

PYMAN, GOGEL, tadama etl la PI ER re,

gelijk ook dat van den Lieutsnant Generaal daf.ndsls, enz , op den 12. Juntf l. I. gedaan, goedgekeurd wordt. Ge$r* r efleer d den 1 o. O&oher 1798. Het vief da Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Het uitvoerend bewind der bataaf»

sche REPübLiEK, aan .het Bataafïche Volk,

bataaven!

Het tijdperk dat wij neleeven , rijk in verheven gebeurenisfen, leverde U in den 12. Junij het voorbeeld eener omwenteling, zoo belangrijk in gevolgen , als hec ontwerp ftoutmoedig was uitgedacht.

Reeds lang had de wijsgéêrigfl waarneemer van den loop der lotgevallen, eene nieuwe Staatkundige fchok voorfpeld , die het noodzaaklek gewrogt zijn moest van eene orde van snaken, berustende op gewelddaa» dige verkrachting van eene ter naauwernood aangenomen Conftitutie, en verzeld met de roekelooste ver» waarloozing der tederfle belangen van den Staat. Hei uitgerekt geduld van den vuurigen Beminnaar der Vrijheid, haaakte naar het oogenblik zijner verlosfing , fchoon zijn hart bloedde over de gebiedende noodzaaklijkheid , om het Vaderland aan nieuwe beroeringen/ bloot te Hellen.

Eia»

Sluiten