Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nc. 8. a. a.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der con stituee-

rende vergadbring, VSpV^feïl'

teerende het bataafsche volk, wegens de op den 18 Januari] L (. gearresteerde heffin g van den 80. Penning Ingezetenen van het voormaalig Gewest Holland, ter voldoe' ningvanden tweeden termijn der 40. Millioenen vsor den dienst^ van den jaare 1797- gepetitioneerd. GeSrrtfleerdden 16. Februari)F1798. Het vierde Jaar der Bataaffcke Vrijheid.

De CONSTITUeERENDE VERGADERING, RS" prisenteerende HET bataafsche VOLK,

»an alle haarc Medebargeren in het voormaalig Gevest Holland, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat

Sluiten