Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. Xfc

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSC HAP.

.

PUB LICHTJE van het intermediair uitvoerend bewind der bataafsche republiek, bij Welke het Decreet der Nationaale Vergadering van 5. December 170 6. wegens het invoeren van engtlsche goederen, ingetrokken en buiten effeft gefield wordt. Gearrefteerd den n.6. Junij 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Hut INTERMEDIAIR UITVOEREND BEWIND Der bataaïscüe republiek, aan de Ingezetenen van dezelve Republiek, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

. Dat het Intermediair „Wetgeevend Lighaam des Ba« taafïchen Volks, overwóogen hebbende, dat. hoe zeer het Decreet der voormaaMge Pfacioöaate Vergadering van den 5. ' ecember 1796., peraütteerende den invoer van Engelfche Goederen en Manufaftüu.-er. binnen dee« ze Republiek, voor zoo verre die voor den 16 September te vooren mogten zijn ingekoent, en Order de bepaalingen,bij hetgem. Decreet vans. Deceub- v 1790., breeder omfchreeven, — met de heiiz;..nnfte intentie genomen, door de winzieke machinanër van onrlerfcheiden Kooplieden, naderhand is geworden een bron van onbetaamlijke handelwijzen , een oorzaak van elu. foire exceptiën van de Generaale Landwet, en waardoor de deur, als het ware, geheel is opgezet voor deninvoer van Britfche Goederen, waarvan de voorraad, welke zich al dien tijd hier te Lande heeft bevonden , en nog draaglijks wordt aangebragt, de overtuigendfte

be-

Sluiten