Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. XX.

GELIJKHEID, VRIJHEID, B ROEDERSC II A P.

JVOTIFJCJTIE van het intermediair

administratie bestuur VCM, V VOOrmCld-

lig Gewest holland, wegens de Aanftelling cener commissie toe de burgerwapening voor dat voormaalig Gewest. Gearrejieerd den 13. Ju lij 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

H kt intermediair a dmi ni s tr a ti f bestuur van het voormaaliü gewest holland, aan alle hunne Medeburgeren in hetzelve voormaalig Gewest, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat de Agent van Oorlog der BataafTche Republiek, per Misfive aan ons heeft keanisfe gegeeven, van de doorhem, uit krachte der Qualificatie van hec-Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, vrrar in do bij Publicatie van 3. Meij laatstleeden gedaane aanftelling eener Commisfie tot de Burgerwapening voor dit voormaalig Gewest, beflaande uit de Burgers ff. van der Speek , A. Qltnians en A. Kester, mee ver leren last, om daarvan aan de Ingezetenen van dit voormaal lig Gewest kennisfe te geeven,

ZOO IS HETy dat wij, ter voldoening van dea voorfchreeven last, bij deeze alle en een iegelijk daarvan kennisfe geeven, — tevens gelastende aan de refpeétive Municipaliteiten in dit yoormaalij; Gewest, om, wanneer zij daartoe de noodige Aanicto ij ving en Reghtratie-Lijsten van de voornoem le Comaiisüe zullen hebben ontvangen, daadlijk haare Ingezetenen t© doen oproepen, ten einde deze!ven,onder de Gewapendden of ContribuaWen worden ingefciireeven, en voors

dft:

6

Sluiten