Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NV.XXIX.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

NOTIFICATIE van het admi-

n1stratif bestuur V(M het-

yoormaalig Gewest utrecht, wegens de wijze op welke s de. leeraaren der voormaals heerschende kerk, in de eerstkomende drie Jaaren zullen betaald worden. Geürrtjleerd den 8. Augustus 1793. Het vierde Jaar der BataaffcheVrijheid.

Okt a dministratif bestuur tan hst voorma alig giwest jjtrecht, maakt bij deeze aan elk en een iegelijk, wien zulks zoude mogen aangaan, bekend, dat, vermits bij het ifte Art. Van de additioneele Artikelen tot de A£te van Staatsregeling, is gearrefteerd , dat de Gemeentens der voormaals Heerfchende Kerk de gewoone Traftementen van derzelver Lceraaren en Hoogleeraaren» geduurende de eerstkomende drie Jaaren na de aanneeming der Staatsregeling, bii wijze van penfioen zullen genieten, deezc betaaling gefchieden zal op Ordonnantiën , ten'behoeve van elke ' Gemeente der gezegde voormaals H^rfchende kerk; ten welken einde zich eene Commisfie uit elke Gemeen, te of wel uit derzelver Kerkenraad, daartoe behoorlijk:. gevolmagtigd, vervoegen kan ten Comptoire Militair van het voormaalig Gewest Utrecht, om aldaar de Ordonnantiën , voor de gewoone Tractementen, voormaals aan de Leeraaren der voorfz. Gemeentens uitgeleverd, ingevolge den letterlijken inhoud van de Act» v&jj Staatsregeling » deeze zaak betxeffsnde, zelve te

Sluiten