Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so db VRYHEID

IW"s! ó Burgery; de ervaarais deed ons zien Wat, door hunn' invloed, al in Neêrland kon "gefchien. Zou ik u al 't gebeurde in vroeger dagen fchetzen* Du waare uw taai geduld en kundigheden kwetzen. Bepaaien we ons in 't kleen by zo vee! gruweldaên, Waaraan het nageïlagt fchier geen geloof zal flaan Maar die wy , zonder dat 'er ooit wierd wraak genomen , Om trotfche Boosheid in haar woeden in te toornen Gebeuren zagen, voor het oog van Neêrlandsch maagd Terwyl zy ketenen van dwingelanden draagt. '

Men zag dien menfchenvriend, dien moedigen capellen Gelyk onnut voor 'tvolk, jafchaadlyk, werkloosfHlenHem weeren van 't bewind en dryven uit den raad, Offchoon een marmren zuil, een noordftar voor den ftaat; Die, fchoon de zeisf' des doods zyn' draad hebbe afge.' fneden,

In aller harten leeft, door Vryheid aangebeden; Wiens roem in Nederland zal onbeweeglyk ftaan, Zo lang de zon van 't oost' naar 'twest' zal nedergaan. Ja.Braave! als Neêrlands volk de marmren grafgebouwen Der dwingelanden met verachting zal aanfchouwen, Dan zal het, u ter eere, op GodgewyJen grond, Een grafnaald ftichten, die, de gantfche waereld rond De deugden, die uw hart verfierden, zal verkonden, Zo lang er liefde voor de Vryheid word gevonden. Uw tombe van albast zal pronken in Gods huis, wen die der boozen reeds gemaald zal zyn tot gruis Men zag een landpest, thans gedoemd door vryë Staaten,

Be-

Sluiten