Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 >

perfoon.en) uit wélks naam, de Heer B Altrnj,,. die de plaats van den Provoost der, Kooplieden (een tijtel die. nu is afgefchaft) bekleedde, de. volgende aanfpraak deed»

Sire!.

„ Ik bi-enge. uwe Majefteit de fleutels van uwe. '„ goede ftad Parijs, het zijn de zelfde die Hen^ „ prik den. Vierden werden aangeboden; •„ Hij had zijn Volk herwonnen : hier is het Volk »

dat zijn Koning herwonnen heeft.

;, Uwe Majefteit komt iri het aangenaame ge,i not deelen van dien Vrede die zij zelfs in ha-, „■ re Hoofdftad herfteld heeft; zij komt de

■ liefde van hare getrouwe Onderdaanen genie^ ten. Het is tot hun geluk , dat uwe Maje„ fteit voor zig de Vertegenwoordigers .des,« Volks doet te fattien komen , en dat Gij u ,'■ bezig houdt met in déze Vergaderingen de fon„ damenten der vrijheid cn des weivaarts uwes

, Volks të vestigen. Welken heuglijke*

gedenkdag is die waarop uwe Majefteit kwam' • overwinnen als Vader in 't midden van deze ", vereenigdé Familie , toen zij door gansch de t Nationale Vergadering tot haar Paleis bège-

■ leid werd , bewaard werd door de Vertegcn; wootdigers der Natie en toegejuichd door ccné

- ontzachlijke menigte Volks! Uwe Ma-

„ jefteit vertoonde in hare luifterfijke trekken ,j de uitdrukfels van gevoel én geluk, terwijl

men rondom haar niet dan de galmen der „ blijdfchap hoorde, en niet dan de traanen vaiï

liefde en gevoel kon zien. — Sire ! noch"

C 3 uv?

Sluiten