Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 32 )

193. De municipale administratien zyn ondergefchikt aan da departements-adminisrratien , en deeze "aan de ministers.

Bygevolg mogen de ministers, ieder in zyn vak, de aften der departemcnts-administratien vernietigen, en deeze de aften der municipale adminiftfatieri, wanneer deeze aften tegens de wetten en tegens de ordres der hoogere autoriteiten ftrydig zyn.

194. De ministers mogen ook de departements administrateurs fuspendeeren die tegens de wetten en de ordres der hoogere autoriteiten gehandeld hebben, en de departements-administratien hebben het zelfde recht ten opzicht der leden van de municipale administratien.

195. Geene fuspenfie noch vernietiging is van genoegzaame kracht zonder de fbrmeele bevestiging van het directoire executif. t

196. Het directoire mag ook onmiddelyk de aften der departements administratien vernietigen.

Het mag onmiddelyk, des noodig oordeelende, de administrateurs, het zy van een departement, het zy van een canton, fuspendeeren of afzetten, en ze voor de departementstribunaalen betrekken, indien er reden toe is.

197. Elk arrêté of befluit medebrengende casfatie van aften, fuspenfie of afzetting vaii administrateurs, moet de beweegreden tot hetzelve bevatten.

_ 198. Wanneer de Vyf leden van eene departementale administratie afgezet zyn, voorziet het directoire executif in hunne vervanging tot de volgende, verkiezing; maar het kan hunne provifioneele toegevoegden enkel verkiezen uit de oud-administrateurs van het zelfde departement.

199. De administratien, het zy van departementen, het zy van cantons, mogen onder elkander niet correspondeeren dan over de zaalten die aan hun door de wet toegepast zyn, en niet over de algemeene belangens der Republiek.

aoo. Elke administratie moet jaarlyks rekenfehap van haa e gestie doen.

De

Sluiten