Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorftanders van het huis van Oranje! ook nog een kort woord tot U te rigren, gy hebt eene omwenteling beleeft, die U zeeker over het algemeen verheugde; maar gy hebt ook in ftilte

Jetreurd over de mishandelingen en plunderingen , ie daar op gevolgd zyn; gy hebt zekerlyk de dolzinnige (lappen der heethoofden onJer Uwe parthy afgekeurd, Moogelyk beleeft gy nu wedei eene omwenteling, die zoo. zeer niet na U genoegen zal zyn; denkt toch, dat al het on dermaanfche aan geduurige veranderingen onderworpen is, en laaten uwe gangen altoos beftuurd worden door liefde tot het Vaderland. Hoe wel ik in gevoelen oyer de publicque zaaken van U verfchille, denkt daarom evenwel niet dat ik 'J verachtte, of dat ik alle de aanhangers van uwe parthy als eigenbelangzoekers btfchouwen, myn wenfch is, dat gy U naar de tyd's omftandigheeden fchikken moogt, en bedenken, dat een, Land, het welk aan geduurife ftaat's omwende lingen bloot gefteld is, eindelyk vergaan moet. Laat U toch door de doldriftige voorftanders van uwe parthy niet verleiden, om meede te werken tot vernietiging van het plan der Vrienden van Vryheid en gelykheid, al was daar ook iets in , het welk niet naar uwen fmaak is. A,lle Ingezettenen van een Land, en voor al. van het onze, kunnen niet eenftemmig denken; en dewyl gy dit nooit bewerken kunt, vernoegd U dan meer met uwe poogingen als Burgers tot welzyn van het Vaderland aaniewenden, door hpt h»¥orderen van vriendfchap en eensgezindheid. Mishandeld zult gy, hoope ik, niet worden; dit, zpuds een enüitwisbaare vlak zyn, in het caréter der Vrienden van Vryheid en Gelykheid, wier oogmerk alleen behoord te weezsn, om», door ernftige, dog gemaatigde flappen . het Vaderland in eenen ftaat van welvaard te ftellen, en de Eendracht, Vreede, en Vriendïehap, de (leunpilaaren van een Gemeene beft, op alle mogelyke wyzen te bevorderen.

Sindelyk, MIJNE WAARDE LAND*

Sluiten