Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a9 )

Onder Officieren van de Cavallerie, waar dezelve beftaat of zal worden opgerigr, zullen onder dezeitde' bepaalingen en op dezelfde wyze moeten gefchieden. Art. 13.

Onder de benaaming van plaatfelyk Corps, by Arr. 8. en 9. voorkomende, waaruit de Nominatiëii geformeerd worden, wordt verdaan, dat de Infanterie in haare keuze zich by haar eigen Corps zal bepaaien, en de Cavallerie, jagers en Artilleristen, by de Leden van zoodanige Corpfen waartoe zy behooren, het zy uit ééne of meerder Compagniën.

Art. 14.

De Dodors of Chirurgyn-Majors, als ookdeChirurgyns, (welke laatfte onder directe order van den eerften moeten ftaan, zuilen, by volllrekte meerderheid , door de Officieren van ieder Bataillon worden verkozen, en by de exercitiën of afvuuringen moeten tegenwoordig zyn.

Art. 15.

De Doétor of Chirurg/n-Major zal alleen de Atteftatiën mogen afgeven van Lichaamsgebreken, waarom iemand vermeend zich van den plaatfelyken dienst te mogen verfchonen, en op zyne veraimvoordelykheid, dezelve niet, zonder behoorlyk voorafgegaan examen en als overeenkomftig zyne waare bevinding,afgeven, zonder daarvoor iets te mogen declareeren of ontfangen, zullende geene andere Atteftatiën hoe ook genaamd worden gerefpecreerd.

Art. 16.

De Docdors of Chirurgyn-Majors zullen in den rang als by de Armée worden aangefteld, op een Tractement van ƒ200.

De Chirurgyns op een Tractement van ƒ 100. en voor geen Lapdoozen mogen declareeren dan ailten

in

Sluiten