Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 56 )

re Geëmployeerden, de Wapenrusting voor allerlei Clasfeè en Rangen, de Exercitiën en Dienden, Volgens deeze inrichting, alsmede de onkosten der Administratie en Discipline, worden uit 'sLands Casfe betaald, waartoe het Uitvoerend Bewind aan het Vertegenwoordigend Lichaam jaarlyks eene begrooting Inzendt, inde onderfcheide objecten geciasfificeerd. Art. 4.

Om 'sLands Casfe in deeze, voor de vryheid van den Staat, én waarborg der Vryheid, 200 noodige uitgaven, ee-igzins te onderdeunen, en alle de Ingezetenen in ftaat te dellen, ook aan de vervulling deezer Maatfchappelyke plichten iets toe te breHgen, offchoon het niet mogelyk is den Ontwapenden iets opteleggen in genoegzame evenredigheid der verdienden dier geenen, welke zich tot befcherming van het Vaderland leenen, zal ieder manlyk hoofd, door de gantfche Republiek, 18. Jaaren oud zynde, en daar boven, welke nier onder de Wapenen den dienst werkelyk geprasteerd, of geen zeven Jaaren in de Burgerwapening den dienst heeft waargenomen, te reekenen na t. January 1795-, by de algemeene belasting, welke volgens het CCX. Art. der Staatsregeling in werking moet gebragt worden, op eene evenredige verhooging deezer opbrengst, voor de algemeene beveiliging, die hy in de Maatfchappy geniet,worden gefteld.

Zullende echter aan alle Ingezetenen der Republiek, welke zedert den jaare f795. als Wapen-; voerende Burgers hunnen dienst aan het Vaderland hebben be wee zen, en op zulke Plaatfen woonen, alwaar op den voet van dit Reglementgeene Plaatfelyke gewapende Burgermacht wordt ingevoerd,

ze©

Sluiten