Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L r S P E L. 25

Twee honderd duizend Hvres contant geld... Twee honderd duizend livres contanten, herhaalde hy, geheel verrukt. Zyn opgetogenheid heeft hem belet om onderzoek te doen, of gy waarlyk de marquis zyt: hy komt op uw kamer, omarmt u, met de grootfle vrindelykheid, met eene tederheid, die her. geld alleen magtig is te geven; en ik zag, dat een van de grootfte gunsten van de fortuin is, om ons geliefd en aangenaam voor elks oogen te maken.

DORIVAL.

't Is waar, hy overhoopt my met beleefdheden, en des te fterker gevoel ik myn ongeluk. Ik heb vele. onvoorzigtige flappen gedaan. Myn* vader heb ik te vroeg verloren. Ik heb het grootfte ge. dcelte van myn' vaders goed zottelyk doorgebragt: maar, bedrogen geweest zynde, moet ik het nu anderen doen ?

CHAMPAGNE.

Met dezen voorraad van vroomheid, loopt gy gevaar van honger te derven.

DORIVAL.

Maar, wanneer men my ontdekt, fterf ik van fchaamte. Gy hebt my door uw' kwaden raad in 't verdriet gebragt.

C H A M P A G N E.

Of Iaat ons van discours veranderen , of vertrekken we op 't oogenblik!

DORIVAL.

Dat kan ik immers nu niet doen?

J3 5 CHAM-

Sluiten