Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

®34 Tegenwoordige Staat

Historiz. thans in regts,en zylvestenyzaaken plaats had1501. en verklaarde daarin niet langer te zullen volWaaroverharden' dan toc d« de Hertogen van Saxen gede Se "^jf^f voorziening gefteid hadden. Maar ïanders Je Umraelanders, hiermede niet gepaaid, leverklaagenbyden heevige klagten by dien Kerkvoogd in , den Bi en eischten herilel van alles. Toen deeze e*cer fchop van aarzelde een van beiden in het gelyk, of ongehecht, lyk te ilellen,liependeoneenighedenzohoog: dat die van Slogteren, Siddebuiren, Schil wolde, en Helium, (wyl zy eene lyn met de Stad trokken) beflooten hunne dorpskerken te verwerken; dog welk voorneemen zy op de hevige bedreigingen van Edzard agterlieten (*).

Dan ten deezen tyd zworf by Deventer een hoop krygsvolk om; die, zonder bezolding,

Gronin- Sn^S h™{i> Vm? r0(\Ven ™ gen neemt 5f. °n,d' Met deezen » thans door eenige Westvreemd i'neiche ballingen in Drent gebragt, maakte krygsvolk de Stad een verding, ten einde Appingadam ïn dienst, inteneemen; waarvoor zy beloofde al den buit, en bovendien eene vereering van 7000 Rhynsguldens; en nam aan daartoe haar gefchut, en ander oorlogstuig, te leenen. Graaf Edzard, hiervan onderrigt, voorzag wel met meerdere bezetting Delfzyl, Oterdum , en den Dam; • maar kon egter niet beletten, dat dit gehuurde krygsvolk, bezyden de Stad over den Hunze '18 Mai. getrokken, den Dam op drie plaatzen infloot;

en 's nagts daaraan het blokhuis te Delfzyl daarmede overromPelde (t> Weinige dagen daarna beproefde

(*) tj. Emm. L. 39, p. 606 — 60S.

(f, S. Eunïnga bl. 55; E. Beninga bl. 48a,

Sluiten