Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van STAD en LANDE. 235

«roefde dit volk den Dam ftormenderhand in- Historie. ïenemen. Dan tevergeefs: want het wierd zo 1501. wel ontvangen, dat het met een zwaar verhesApprcp moest aftrekken. Om nu deeze ondernecming

nremen,

niet in duigen te doen vallen, zonden de Gro-maar te mns-ers daadelyk meerder volk, en gefclmt. De vergeefs, halve Stad trok tot dat einde uit, als ook de 30 Mal. haar toegedaane Ommelanders. De legerplaats was verdeeld by Tjamsweer, Solwert, en Opwierda. Intusfchen egter had Graaf Edzard eenen aanzienelyken voorraad van krygsbehoeftens, verzeld door 70 mannen, in den Dam weeten te brengen; en door hen een fpoedige overkomst beloofd. Dit deed de Groningers, nadat zy het flot Dykhuizen bemagtigd hadden, fpoed maaken, om vooraf de verovering der plaats te beproeven. Op twee plaatzen te gelyk deeden zy eenen heftigen aanval, dog op beide zonder vrugt.

Onderwylen had Edzard niet gezuimd, maar 1 anddc, te Reide, Oterdum, en Termunten , met 15 Juni. een leger van ruim 400.0 mannen. Hy zond ■> g^ard ten einde zyn volk geene keur te laaten , dan ^QQm de tusfehen overwinnen of fterven, de fehepen Damfters aanftonds terug. Te Farmfum hield hy zigteb.u[pe, twee dagen op, en toog. toen naar den Dam. De Groningers, hiervan verwittigd, trokken hem tegen , by Solwert het Damfterdiep pasfeerende. Op de hoogte van Tjukwert wierd men handgemeen; waarby Graaf Edzard (die rykelyk met veldftukken voorzien was, en zon en wind ten voordeele had) de Groningers zo-En verdaanie in verwarring bragt, dat zy met over-flaat de haasting de vlugt namen. Tot hun meerder pn-Gronin7

ge-

Sluiten