is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; twintigste deel; vervattende eenen aanvang der beschryving van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van STAD en LANDE. 445

vendien voorzag met een geloofsbrief des Historie.' Prinfen van Orange (t). Alhier gekoomen I577. openen zy in een verzogt gehoor hunnen last 28 Dec. ter vrylaating der aangehoudenen. Na veel- Derzelver vuldige raadpleegingen (*) gaf men aan de ^ inet Heeren Marnix en Silla te kennen, dat men de Stads tot geene flaaking kon befluiten, ten zy de ge- Regeevangenen behoorlyke voldoening hadden ge- ring. daan, en afgedaan van hunne vyandige oogmerken tegen de Stad. Men bleef daar ook by, offchoon die Heeren aantoonden, hoe hunne last inhield de aangehoudenen kost en fchadeloos te doen ontdaan, en hoe zulke vordering ydel was, daar men volgens regten niets bundigs met gevangenen handelen kan. De Stads Regeering gaf daarop aan genoemde Heeren over haare bezwaaren tegen de Ommelanders, van inhoud „ i°. dat die de bevelen „ der Hoofdmannenkamer hadden veragt en „ derzelver dienaaren verjaagd; 20 Delfzyl „ ingehouden, en met eigen krygsvolk be„ zet; 30 en het daar zynde Stads gefchut als „ 't hunne gerekent; 40 afzonderlyke land„ dagen gehouden, en vaste Gedeputeerden „ aangedeld; 50 en door hunnen Syndicus „ laaten befchryven tegen aloud gebruik; 6° „ dat inzonderheid de opgeligte Heeren eene „ heimelyke zamenzweering (ligue) tot ver „ derf der Stad hadden ingegaan; gelyk 70 s, een hunner gewenscht had, dat Groningen

„ een

(t) Stads Refol. 28 Dec. 1577(*) Stads Refol. 29, 3°> 31 ^ 1577 1 l J578-