Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

516 Tegenwoordige Staat

Historie. zYn > tt^1 langs den kortften weg over Scho1593. nerbeek naar Groningen, waar na gezamenlyk De Graaf fterk waaren ruim vyfduizend te voet en veervan den tienhonderd te paard. Hun eerfte werk was koomt de Aduarderzyl aantetasten, dewelke zy ftorover tot menderhand moesten winnen, offchoon de hulpe van bezetting flegts uit dertig mannen beftond; daarVerdugo. na Slogteren, dat zig, gelyk ook Winfcho17 Sept. tetl) by verdrag overgaf; maar Wedde wierd

19 Sept. met ftorm bemagtigd. Verdugo verzuimde

20 Sept. ai(jaar eenjge dagen in niet terftond optetrekEenige ' ken naar de Bourtanger, of Bellingewolder fchanfen fchans: want beide die plaatzen hadden nog worden vry wat gebreken aan haare omwallingen, toen door j_)eze misflag namen de bezettingen te baat, "aarden1" en ^raSten ^et yverig werkende zo ver, dat herno- toen Verdugo voor de Bourtange kwam, zy men. wederftand konden bieden. Deeze bevreesd, 26 Sept. dat de regens eerlang het opbreeken moeyelyk Maar voor mogten maaken, vooral indien Graaf Willem, de Bour- inmiddels te Tolbert in Vredewold aangekoo^ngzefl°°"men, den hertogt over Slogteren affneed, hoofd. Ct brak zYn voorgenoomen beleg op; zeer tegen

het genoegen der Groningers, wie hy op hunne klagten daarover bits toevoegde „ brengt „ my een zedel van onzen Heere God, dat ,, het droog weder zal blyven" Te rug gekoomen, zoekt hy Graaf Willem te Tolbert op, om dien tot een gevegt uittelokken; maar te vergeefsch. Denzelven met voordeel aantetasten beletteden de wyslyk genoomene voorzieningen. Hy beproefde toen Coevorden door eene uithongering te dwingen , zynde daarop zo gezet, dat den winter door zyn volk in het veld liet. Maar die plaats was be-

voo-

Sluiten