Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van STAD Et» LANDE. 519

aan het zwygen te brengen, en te doen wag- Hktoeii. ten naar het Hollandsen gefchut, het welk 1594. men over Delfzyl te fchepe aanbragt. Om inmiddels de burgers met geftadig waaken aftematten, fchoot men de nagten door, zwaare gloeijende kogels en andere vuurwerken in de Stad, om brand te verwekken. Maar toen het verwagte gefchut aangekoomen was,ftonden de herftelde batteryen des daags ook niet ftil, onder welke men de loopgraaven voortzette. Men 20 Juni. was daarmede den twintigften tot aan den kant der gragt gevorderd, wanneer men twee dagen De Stad lang zo veele bomben en zwaare fteenen in Stad wierp, dat de vrouwen en kinderen al jammerende op het Raadhuis kwamen, en onder veel misbaar begeerden, dat men haar mannen en vaders niet langer ter flagtbankleidde. Maurits, willende zien wat uitwerking deeze begroeting hadde, eischte de Stad nog 22 Juni. maals op; en floeg den begeerden wapenftii- 24 Juni. ftand, om inmiddels gemagtigden te zenden naar Ernestus, volkoomen af. Toen men dan 25 Juni. de gilden en treifelykfte burgeren by een geroepen had om over deeze netelige zaak te raadpleegen, ontftond er een hevig oproer. De Spaanfche aanhang te weeten, vooral de oproer Tefuicen(t), zetteden het grauw, het welk niets te verliezen had, dermaate op, dat het ten getalle van vyf of zeshonderd gewapend op

ff) Derzelver Seminarium of Collegie had Koning Philips den 20 Aug. 1588 al ingewilligd dog het heefc geduurd tot 1591, dat zy alhier werkelyk ingevoerd zyn. Phebehs in Chron. p. 286.

Kk 4

Sluiten