is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; een en twintigste deel; vervattende het vervolg der beschryving van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<jrSÖHTJfSEN.

H Tegenwoordige Staat

aan Je fraaje letteren, dan aan ftaatkundfeff harrewarreryen, zette hy zig te Heidelberg neder, om aldaar zig aan de wetenfchappen geheel toe te wyen ; alwaar egter eene vroege dood hem ten jaare 1485, in het 43e zyn's ouderdoms, aan de geleerde wereld ontrukte. In de laatfte jaaren leide hy zig op de taaien, vooral de Hebreeuwfche, toe (*). Dan daarby was hy niet alleen een beminnaar der reuzyk, maar daarin ook een kunstenaar: gelyk als nog getuigt het orgel in de Grootekerk alhier, dat door hem vervaardigd is, en welks vox humana de verwondering van kenners wegdroeg.

Onder de laatere geleerden moet mede opgeteld worden de vermaarde Ubbo Emmert, hoewel hy geen Groninger, maar een Oostfnes van geboorte was: daar hy van 1594 tot 1625 alhier, eerst als Recïor der Latynfche fchoolen, en daarna als Hoogleeraar in de gefchiedkunde en Griekfche taal, gebloeid heeft. Door zyn keurlyke befchryving van der Friezen gefchiedenis , ftaatsgefleldheid , en wat

dies

een gemagtigde geweest zyn om de ftadszaaken by Maximiliaan te behartigen; dus zo veel, als Medicus, defenfor eivitatis apud Imperatoren,. Gronq. vius de Fecmi vet. L. 4. c. 3.

(*) Zyn graffchrift gemaakt door Hermolaus Barlams luidde dus: (by Kempius de fitu Frifiae, h 153.) J J

Jnvida clavfefunt hoe marmore fata Rodolphum Agricölam, Frifii fpemque decusquefoli.

Scthcet hoe uno meruit, Germania quicquid Ifüudis habety Latium, Graecia quicquid lulet%