is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVIste deel. Behelzende de beschryving [...] van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 83

zo van Politie als Juftitie, daar in vervat, voortaan beleid en behandelt zouden worden , en -wélk Reglement door de toenmalige Lee den van de Regeringe, met folemnelen Eede ïsgeftaaft, en nog dagelyks door de nieu aankomende Regenten bezworen wort, en waar van Hoogftdezelve de explicatie en interpretatie aan zig heeft gereferveert.

Dat Wy de Prsëminentien van het Stadhouderfchap en Capiteinfchap Generaal over Friesland, op eene merkelyke wyze, hebben vergroot en vermeerdert, zo by nadere Diploma, door Ons den 19 Aug. 1748, gearrefteert, en door eene plegtigë Deputatie uit Ons midden aan Zyne Doorl. Hoogheit overgelevert , als by nadere Refolutie, by Ons ten dien einde genomen op den 20 Sept. 1748, en eenige andere, en nog na Hoogstdeszelfs dodelyken afgang by de Refolutie, na gehoudene communicatie met wylen hare Koninglyke Hoogheit Mevrouwe de Princesfe Gouvernante, op het ftuk der Tutele van de minderjari. ge Vorftelyke Perfonen, op den 12 Juny *755> genomen, bevestigt.

lin vermits by dezelve Onze Refolutie van den 12 Juny 1755 is geftatueert, dat de eventuele Erfftadhouder op den geadimpleerden ouderdom van agtien jaren , als dan ipfo faclo zal worden gehouden te zyn geftelt in , en aanvaart te hebben de dadelyke exercitie van de Digniteiten van Erfftadhouder , Capitein en Admiraal Generaal Onzer Provincie, op denzelvén voet, en met zodanige Prarogativen en praëminenrïen, als wylen Zyne HoogF 2 heit

Regee-