is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVIste deel. Behelzende de beschryving [...] van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 e GE E* B '., ^ G,

os Tegenwoordige Staat

VI. Worden ook de Gedeputeerden van de voorfz. Goën belast, het recht van de Landfchappe , belangende de Domeinen, 't Bilde, accyfen ende anderzins te defenderen naar behoren.

VII. Als ook de rellen van de Clooltcrgoe. deren, als ordinaris omflagen, zonder aan« fchouw van perfoonen, in te vorderen.

VIII. Ook dep Procureur Generaal te belasten , om te procederen tot confiscatie en invorderinge van de goederen ende opkomilen van de vyanden onzes Vaderlands, zonder eenige disfimulatie of verdrag, omme mede geamplojeert te worden ten fine als voren.

IX. Dat alle Requeften, daar op dispofitie en apoftillen vallen, eerst Collegialiter gelezen , en by gemeene advifen ofte meeste Stemmen by den Secretaris hand alleene geappofli« leert, ende niet by de Gedeputeerden gefchreven zullen worden % ende de Ordonnantiën, bedragende over de vyftig ponden, by Pr<efidis Collegii hand geparagrapheert zullen worden. En wort den Secretaris bevolen hem ftadig in 't Collegie te houden en zig te laten vinden, zonder hem daar uit te mogen abfenteren zonder verlof van de Heeren Gedeputeerden.

X. Van gelyken zullen de Gedeputeerden van de Goën onderhouden en doen onderhouden goede politie over het ganfche Landfchap, ende de Officieren van dien, en kennis nemen van alle zaken , concernerende het welvaren van 'c gemeene Vaderland, of eenig aandeel van dien, als te weten , dyken , dammen,