is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVIste deel. Behelzende de beschryving [...] van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regee-

ioa Tegenwoordige Staat

XXXII. Met authorifatie om te nemen en te doen nemen goede informatie van alle de geene die by de Krygslieden ofte Soldaten gevangen, getravailieert, ten onbillyken gerantfoeneert, ofte anderfins onbehoorlyk gea&ioneert en befcbadigt zyn, of namaals befchadigt zullen mogen worden, boven de voorgaande Ordonnantiën , en de vyfde aracul; conftringerende dezelve tot behoorlyke refufie van dien aan de geledeerde parthyen , ende te procureren dat defelve geftraft worden , als zy, ter onderhoudinge van goede Krygsdisciplinc, zullen bevinden te behoren.

XXXIII. Alzo de Volmachten bun verzekert houden, dat de Guarnifoenen doorgaans door bevel van zyne Genade alleen, ende niet met advys der Heeren Gedeputeerden , verleg? en verandert worden , en de Volmachten verftaan defelve verlegging van Guarnifoenen te wezen een principaal poinét van de Regeringe der Landfchappe , zo ordonneren zy Volmagten hunne Gedeputeerden voortaan niet meer toe te laten, dat eenige verlegging van Guarnifoenen gefchiede , dan met expresfe bewilliging ende advys van de Gedeputeerden; ten einde de eene Compagnie boven de andere, in 't verleggen of uittrekken voor den vyand , niet en werde bezwaart, maar ook daar in goede gelykheid gehouden werde ; ende meerder de voorliening te doen, dat dezer Landfchappe Compagnien in wintertyd, zo veel mogelyk, niet buiten de Provincie gelaten, maar binnen de

Steden