is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVIste deel. Behelzende de beschryving [...] van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 19;

1 Reinalda uit de Zevenwouden , en Gellius Hillema uit de Steden.

In den jaare 1660 werd, door de H. StaaKten, eene breede Inftruktie voor de Kuratoren ! vervaardigd, by welke zy een groot gezag 1 verkreegen over de Hooge Schoole niet alHeen , maar ook over de Triviaale Schooien ; l|van welke echter thans veele Artikelen in 011; bruik zyn geraakc, waarom wy maar over «eenige van de voornaamfte nog heden gewookne bezigheden van dit Kollegie zullen fpree* :ken. Gewoonlyk vergaderen deeze Heeren f pop den eerften September, en verder om de ii drie Maanden, op het Kollegie der H. Gedeputeerden, om dan de verzoekfchriften der gecJncn, welke eenige openftaande penfioenen be> geeren , te ontvangen , en , doorgaans , met jbkommunikatie en goedvinden van den Erfstadhouder af te doen. Wanneer een der Ji Hoogleerjaren fterft, of anderszins zynen post ,i[verlaat, moet de Senaat daarvan kennis geeven aan de Kuratoren , welke daarop, doorijl gaans, van den Senaat verzoeken eene breede ï 4yst van perfoonen , kundig in de openftaande JiProfesfie; waarna zy die lyst overzenden aan ej den Erf-Stadhouder, om, ten overftaan der JïHeeren Kuratoren, eene keuze te doen. Voorts Jletten zy, inde voornoemde Vergaderingen, op 'jilles, wat tot rust der Akademie kan dienen, yi;n beraamen de noodige orders op alles, wat „1 benige verbetering verdient. Hoogleeraars, die ,|:ich in hunnen pligt merkelyk te buiten gaan , ,, /allen onder de cenfure van dit Kollegie, en [jlworden door hetzelve in hunnen dienst gefchorst, N 3 of

Re o e e.'

IIKGi