Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regee.

» I M 0.

234 Tegenwoordige Staat

„ zitter van deezen Gerechte te erkennen , „ houden en refpecteeren; alzo tot meesten „ dienfte der goede Ingezetenen deezer deele „ hebbe geoordeeld zulks te behooren. In „ kennisfe der waarheid, myn hand en figna„ ture. Actum op de Rechtkamer te . , ,

«den

(wordt getekend) .... .Grietman , .... en daar nevens de Signature , en daar onder , . . Sekretaris . . ,

De post der Byzitteren met eikanderen, met of zonder den Grietman, is, op de vastgeftelde Rechtdagen , op de Rechtkamer te verfchynen, om aldaar met de meeste ftemmen te helpen konkludeeren tot het vellen van rechtmaatige fententien in alle voorkomende zaaken. Dan , om , zo veel mogelyk , alle onnutte kosten en twisten voor te komen, moeten zy alle vlyt aanwenden om partyen tot een minnelyk vergelyk te brengen , het welk ook in veele Grietenyen met zo gewenscht een gevolg gefchiedt, dat 'er zelden aanmerkelvke Procedures in civile zaaken voorvallen. Inzonderheid moeten zy met den Grietman zich beyveren om allerlei misdaaden en onheilen in de Grieteny voor te. komen, en zo 'er iets onbehoorlyks voorvalt, zulks fpoedig ter kennisfe van het Gerechte brengen, op dat 'er naar de wetten van den Lande tegen moge worden voorzien. Alle Gerechtelyke Kommisfien worden ook door de Byzitters waargenomen; als daar zyn het verhooren van getuigen , het bezorgen van alle Gerechtelyke verrichtingen, die'by Sterfgevallen , Boelgoeden , Inventari-

fatien,

Sluiten