is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVIste deel. Behelzende de beschryving [...] van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G EL D. MIDDE LEST,

44» Tegenwoordige Staat te

Sft Gereedfchr.ppen enz., zo mogen die 1 met afgetrokken worden van de fornS Koopfchats, maar moeten, ais tot e l gerende mede behoorend'e, worden J

By verhandeling van vastie^d-n' m\ verfchil ende Diflrikten gelegen, mo,' J Koopfchat naar de waarde van het 4 ( ieder Dlflrik vo]gens ^ ^t o j

pe foonen, daar toe by de Officie™ , Magiftraaten benoemd, worden gerekend fl • de Kooper of AanhandeHM

is den Koopfchat aan te geeven er JJ betaaling tedoen, binnen g^Stata Jl gellooten koop, zo vervalt dezelve in de» Landt'n°,nderd gUldönS' 0«gepr4udiciM ftelS °antie' °mtrenC hec te «

Iemand een' Asfurantie Koop met een' H ^gaande, en dus in 't vol bS vTn ] 1 goed komende, moet hetzelve bfaneTj I maanden verkoopen, of anders d n v eni I Penning betaalen van den pryS dln hv lRl -jq* den VerhanPd£dTehyjl

" ZynBverpfe ^P,tenaare" ™ eenig a» eene afnS:,vb/ c/anvaa^en hunner pc»,

eene aanzienlyke fomme aan den Unf> ft»

onder den titel van Aequivalent, te bet ' *

welke belasting, voJgens .e ^™ M

daar van, gerefolveerd op den 6 Mav T I

dus is gereguleerd: may , *

hebïndfrivrderVfSland,' I

Commislïe dei■ FtaSf r/alemen' ft* f imancien geformeert, hebben

goed- \

lenten.