Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geld-

M I D p filE W.

510 tegenwoordige Staat '<i;

Staaten Van Oorlog, reflexie kon wordend ;'

maakt. 1

Wat kater werd deeze zaak al weder bw?

wat laater werd deeze zaak al weder b] jf hand genomen, naardien men nu eenige I f: had, dat 'er een erhftig en onparcydig onder; li by de Bondgenooren zou plaats grypen; j f de uitkomst beantwoordde geenszins a-n de il( wachting: want op dui 15 December f 1752, vernam men, dat'er etne voor Friesl' f, zeer nadeelige en onverwachte Refolutil I genomen by II. Hoog Mogenden , we | hadden kunnen goedvinden, om het advis 4 den Raad van Staaten te volgen, zo als 't h^V' zaakelyk hier op nederkwam. 1 f

Dat de Provincie Friesland niet fcheei h, weezen in die ongelukkige fituaric , dan op goede gronden kon int'teeren op eene! 1m mindering van haare Quota; doch dat be $ evenwel niet tegen te fpreeken ware, i I dezelve in zwaare achterftalien was, en da'm f in bedenking zou kumen komen , ofi F dezelve Provincie in het draagen der Lasra f\ van den Staat van Oorlog voor den tyd bi F tien of twfaalf jaaren zoude kunnen wonfai :; gefoulageerd; wanneer men op haare Rep \\ titie bragt eene fomme van honderd duizend lcS guldens, op een refpekt, waar van de vol- | doening gedilajeerd konde worden , als by J voorbeeld op de post van drie honderd dui- I zend guldens, tot het onderhoud der Forti fikatien , buiten de Hemmende Provinciën, zodanig, dat daar van op de Quota van Friesland kwam honderd duizend guldens boven den aanflag in de overige riveemaa

honder

Sluiten