Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geld'

MIDDE'

512 Tegenwoordige Staat

Staaten van Friesland, met offerte van*, behoorlyke Securiteit te doen, billykerel te flaan.

Niet weinig waren de Staaten van Frie] verflagen over eene zo fcherpc en hun zo deelige Refolutie, genomen op een' tyd, welken men zich met de biilyke hoope ee aanzieniyke verligting vleide. Teffens z3 H. Ed. Mog. met aandoeninge, dat de Hi Raaden van Staaten allerleye kaptieufe folqn op hunne argumenten hadden gemaakt, dl meenden, zeergemakkcJyk op te kunnen losfe] gelyk ook in 't volgende jaar 1753 gebeil wanneer de Staaten van Friesland, by ea nieuwe ophelderende Deduktie, II. Hoogl genden verzochten, dat dezelve de afgebfl Negotiatien wederom wilden doen herval doch 'c welk van geen gevolg was, dewyl J flandvastig wierd geweigerd.

Zouden nu de Staaten van Friesland (zeJ verder de Deduktie) hier over niet tenhooï gevoelig zyn? ja moest het hun niet gevvelj hard en aanftootelyk vallen , te zien , dat k Provincie Zeeland gelukkiger vorderingen m haar beklag, wegens het onvermogen tet Generaliteit, gemaakt had, dan deeze, daar zy zich byna in een' evengelyken toefbnd en kommerlyke gefteldheid, ten aanzien van 'c Finantieweezen, bevondt. Immers in vroegere tyden had dat Gewest bereids eene aanmerkelyke verligting in de Quota gekreegen, en de mecfedogenheid der refpektive Bondgenooten in eene ruime maate mogen ondervinden; ja de onwrikbaare ftandvastigheid en onafgebroket

aan

Sluiten