Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ittn FRIESLAND. 513

•a; van deszelfs Staaten had het zo ver- < ;eragt, dat nog in deeze dagen aan het- ^ i ;n gansch niet onverfchillig foulaas was

11d db» .EN.

o —

li geworden. )t Staaten van Friesland erkenden wel* &land veel te hoog was aangeflagen » 1 iheenden echter, dat, wanneer de ret| Staaten dier Provincie geliefden goed len, om de heffing der Middelen by *yan Kollekte in te vorderen, zo als by nieste andere met zeer veel fucces ge:cï , en daar eene regelmaatige belasting d Thee en Koffy by te voegen , gelyk alreeds in 't begin deezer Eeuw was rttield , in zulken gevalle Zeeland , zo i een' beteren , ten minften in een' even rfoedigen ftaat als Friesland zou zyn. 1 iet vierde Punt deezer Deduktie bejd zich de Staaten van Friesland ( na :ek onder 't oog te hebben gebragt den d voordeeligen ftaat hunner Provincie, ckigte van Negotie en Fabrieken, wanneer 1 mr met andere meer bloeiende vergelykt) d: bekentenisfen der Bondgenooten zelve , :rnalen ten opzigte der gebrekkige Pro;i gedaan ; hebbende Hun Hoog Mog. tri t de klagten van Zeeland, in't jaar 1716, 1 |as uitgedrukt i

,Bemerkt ook , dat het buiten alle redeil ware, wanneer men eenige notoore onglkheid onder de eene of andere Provincl. bevonde, dat zulks niet in alle billykhll zou geredresfeerd worden". Ge werd, op den 20 April 1674, ter Geil deel. Kk ne«

Sluiten