is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIIIste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van

FRIESLAND. 231

!eerfte gelegenheid, die hun voorkwam, weder: ;aangreepen , om te beproeven hoe ver zy het' brengen konden. Karei Martel had de handen' ivol werks , om Frankryk tegen de Saraceenen j ite befcriermen. Hier van bedienden zich de, Friezen, en zochten zich nogmaals van de Frankiifche heerfchappye te ontflaan , vallende , ten dien einde , volgens de oude gewoonte der Duitfchers , op de Grenzen van het Frankifche Ryk, daarzc de ysfelykfte verwoestingen laanrechtten. Karei Martel, hier van de tyding bekomen hebbende, was aanftonds op middelen bedacht, om deeze onbuigzaame volkeren tot reiden te brengen. Hen in't hart van hun eigen land aan te tasten kwam hem, als een ervaaren Veld iheer, het bekwaamst van allen voor. Met :ecne fterke en welbemande Vloot ftevende hy naar dat gedeelte van Friesland, 't welk ten oostten het Vlie ligt, en tot heden toe zynen naam ■behouden heeft. De Middelzee , anders Burdinus, Bornzee of het Boerdiep geheeten, fchcidde ;toen Oostergo en Westergo, by de naamen van .Austrachia en PFestrachia bekend, en de gedaan;te van Schier-Eilanden hebbende, nog van een. [Deeze binnenlandfche Zee met de Vloot ingeloopen zynde, zette Karei zyne benden aan land, :en waarfchynlyk op het grondgebied van Wes» tter^o, fchoon fommigen meenen dat het op dat wan Oostergo gefchied zou zyn, om dat die van 'Westergo ruim zo wel in den Christelyken (Godsdienst onderweezen, en niet zo oproerig ials die van Oostergo waren. Hoe't zy, de Frieten, het onweer ziende naderen , hadden zich wel gewapend; dochkrecgen by het eerfte trefV 4 fen

Beknopte Histq»

RIE.

Frankifche heerfchappy.

Karei Martel bevecht en overwint hen in hun eigen land. 734-