is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIIIste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R IESLAN D. 241

Karei had niet zèr%ra de Friezen volkomen afhangklyk van zyne heerfchappy gemaakt, of hy trok ook tegen de Saxers op , om die insgelyks te onderwerpen ; bedienende zich hier toe, onder anderen, van een goed deel Friezen,nog grootelyks tegen de Saxers verbitterd, wegens , alle de mishandelingen, dieze van dezelve gelee; den hadden. Tot zynen roem Haagde hy ook i hier in gelukkig; en echter lieten de Saxers niet af, teikenö nieuwe vyandlyk heden te pleegen. I De af weez5gheid van Karei, die ten jaare zevenhonderd achtenzeventig naar' Spanje getoogen was, gaf hun gelegenheid, om, zowel elders ;als in Friesland, de ysfelykfte verwoestingen aan te rechten , en al wat hun voorkwam Idoor moord en brand te vernielen. Sommigen zyn van gedachten dat Kadboud toen nog in leeven, en;de bedekte aanftooker van deeze onmensclilykheden was; doch hoe dit zy,deChristenen hadden hier by 't meest van allen te lyden; i zynde de Christen Kerken, die men hier te' lande had beginnen te bouwen, daar by verwoest, en de verkondigers van 't Euangelie vervolgd en omgebragt. Willihad, die na den dood van Bonifacius, eenigen tyd te Dokkum gepredikt had, en nu té Bremen de Kerk dier plaats beftierde , ontkwam nog gelukkiglyk, > Idoor de vlugt , hunne handen; ook keerde hy naderhand, toen de ftorm der vervol ginge over was, wederom'derwaards, en overleed daar ten jaare zevenhonderd negenentachtig. Karei zond wel een aanzienlyk Leger ïegen hen te velde; doch Witikind had het genuk van daar op, by het eerfte treffen, eene aaniisienlyke overwinning te behaalen. , En echter Q ont-

Beknop- ■

TP. HlSTO. rie,

Na de Friezen ónderworpen te hebben, liggen de Saxers aan de beurt.

f7*.

ts Keizers afweezigheid geeft gelegenheid aan de Saxers om hier veele verwoestintingen aan te rechten.

7Si.

Willihad

ontkomt

hunne

handen

door de

vlugt.

De Saxers