is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIIIste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 043

rel onderwierpen, zyn waarfchynlyk ook van hem m genade ontvangen. Men treftze althans kort daar na in de Legers van dien Vorst aan; ook hebbenze van toen af in zo grooten getaleden Christelyken Godsdienst omhelsd, dat dit ganfche Volk nu als bekeerd wierd aangemerkt. De vermaarde Alcuinus, Leermeester van Koning Karei, en thans ten hove m groote achting, zegt dien aangaande, in zekeren brief: „Deoude Saxers,en alle de b nezen zyn nu , gedrongen door Koning Karei, die fommigen door bedreigingen, anderen door gefchenken overgehaald heeft, tot het geloof in Christus bekeerd geworden ". Schoon deeze wyze van bekeeringe geen overtuigde Christenen maakte, het getal werd 'er door vermeerderd, en dat fcheen genoeg. Men was 'er althans te Rome zeer over voldaan, hebbende Paus Adriaan de I, dit, in eenen brief van gelukwenfchinge aan Koning Karei, duidelyk getoond. Dat een gedeelte van Friesland, door deezen Vorst toen, in 't Geestelyke, onaerworpen zy aan 't Bisdom van Bremen, welk onder liet bellier van Willihad Hond, is even zeker als de echtheid van den brief, waarin Koning Karei dit gemeld zou hebben, doch welke van veelen wordt onrlrpnrf

Gelyk Koning Karei aldus zynen yver, ter woortplantinge van het Christendom, betoonde, (en vooral geene Afgods beelden en bosfchen lipaarde; alzo zyn ook buiten twyffel toen de coverblyfzels der Heidenfche Afgoden, in Friesliand, uitgeroeid, fchoon dien aangaande geene ibvzonderhedcn, in de gedenkfchriften van dien ! tyd, te vinden zyn. Midlerwyl kwam de bekee-1 Q z ring

\

1 Beknop-

• TE HlSTO' rie.

aangenomen zynde , wordt het Christendomvan veelen omhelsd.

7%

De Afgodsbeelden enz. worden hier te lanJ de uitgeroeid, en de Friezen doen Ka. rel groo-