Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RE OEE. RINÜ.

£ Tegenwoordige Staat

opperde magt by de Heeren Staaten, die in alles naar bevinding van zaaken mogen handelen, alleen dezulke uitgezonderd, omtrent welke zy door hunne initruktien bepaald

ZyDe Heeren Staaten , of Gecommitteerden ten Landsdage, worden jaarlyks door de Stemmende Ingezetenen verkooren , volgens de wetten van het Stemrecht, 't welk als eene zaak van 't uiterfte gewigt, en als de grondilag van het geheele gebouw der Friefche Regeering, eene naauwkeurige uitlegging verdient. Het fchynt, dat weleer eene algemeene Volksregeering by onze Voorouderen heeft plaats gehad, volgens welke ieder vry en onafhangklyk perfoon eene vrye Stem bezat; doch door den tvd is dit voorrecht gehegt geworden aan bepaalde plaatfen, Hornlegers,Stellen,Ploeggangen of Huizen, die alle naauwkeurigin deStemKohieren zyn aangetekend in den jaare 1640, voor welken tyd in deeze zaak veel verwar, ring plaats had ; doch die thans niet meer moTClyk is, dewyl de Stem - Kohieren , of Re§srers, thans alle tien jaaren op nieuw worden nagezien. Op deeze wyze blyven het getal en de ligging der Stemmen altoos bepaald; wordende de verandering der Eigenaa. ren 'er als dan teffens by aangetekend.

De Eigenaars van eene of meer ftemmen worden Eigen-Erfden genoemd, en kunnen wegens deeze hunne Vastigheden in het Dorp, waar onder dezelve behooren, ftemmen tot de verkiezing van Volmagten ten Landsdage , het benoemen van een drietal peifoonen tot vervulling

Sluiten