Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M» FRIESLAND; 137

danig eene Kommisfie luidt doorgaans als volgt:

Reoee;

rino>

N. N. Grietman over ...» Allen den geenen die deezen zullen zien of hooren " leezen, Salut: Alzo door 't overlyden van N N. in tyden Sekretaris van voorfchree" ven Deele , dezelve Sekretarie is komen te " vaceeren, diesvolgens hoog noodig, dat " dezelve vacante plaatfe wederom met een " ander bekwaam perfoon worde voorzien. Is 't dat ik Grietman door Misfive tegen den n . . alle de Gequalificeerde ende

" Stemdraagende, Edelen ende Eigenerfden deezes opgemelden Deels door de refpective " Dorprechters van de Gezamentlyke Dorpen , " eerst door Huiskondiging ende daarna door Klokklippinge hebbe doen uitfchryven en " aankondigen , omme des morgens ten tien ,, uuren voor noen in de Refpective kerken te compareeren, ende aldaar als dan te pro" cedeeren tot uitzetting of nominatie ende „ ftemminge van drie gequalificeerde perloonen tot de vacante Sekretarie boven gedagt, in plaats van wylen den Sekretaris " voornoemd, om by my Grietman daar uit één tot Sekretaris verkooren te worden. " Na zulks gefchied zynde hebben de geza„ mentlyke Volmagten van de refpective Dor, pen mv de befoignes van ftemming op den . . . . in de Rechtkamer overge" bragt,'endenaexaminatie derzelver daar uit „ bevonden, dat by de gezamentlyke Inge„ zetenen daar toe waren uitgezet, genomi" „ neerd

Sluiten