Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 Tegenwoordigs Staat

Geld.

m i O u e' iï».

als de Heeren Staaten der Provincie thans op eigen gezag hebben gedaan.

Tot nadere bevestiging der billykheid van Frieslands eisfchen, zullen wy hier nog iets by voegen uit de Petitie van den Raad van Staaten voor het jaar 1604, welke in 't Charterboek van Friesland. IV Deel. bl. 1265. wordt gevonden, en onder anderen het volgende behelst.

Dat • ■ die Provinciën van Gel'

derland en Overysfel, nu eenige jaaren herwaards, zo grootelyks verbeterd zynde, door de goede adfïstentia van de andere Provinciën , haare Bondgenooten, dat zy van des vyands invallen bevryd zynde, haare landen wederom mogen cultiveeren, ende baare rivieren ende pasfagicn totten Koophandel gebruiken, mede eenmaal willen accordeeren eene redelyke Quota, naar de tegenwoordige Faculteit ende gcjleltenisfe van haare Steden ende Landen , tegen het geene hier vooren van de vyf andere Provinciën is verzocht', als te weeten die van Gelderland voor de drie Quartieren van zesfe , ende die van Over* ysfel van viere tegens *t honiert van dezelve vyf Provinciën. Waar uit een ieder kan zien, hoe overtuigd men in dien tyd ware , dat Gelderland en Overysfel, fchoon toen maar even van den Vyand verlost , en in de eerfte plaats aan denzelven bloot gefteld , echter veel te weinig in de Generaliteits Quota betaalden.

Eindelyk voegen wy hier nog by deeze aanmerkelyke pasfafie uit het Friesfche Charterboek. D. IV. p. 1269. aldaar te vinden

in

Sluiten