Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 5*9

in de Artikelen van den Landsdag, op den

<> January 1604 gehouden. Ende

de Provincie van Stad en Ommelanden wiet mp.p.r als twaalf dutzend in tweemaal

Kk4 V IER-?

GSLDM I U D 8-

LEN.

hondert duizend guldens is contribuerende , daar dezelve anderfins tegen den Land* fchappe van friesland twee derde parten, ofte ten minften zestien duizend vyf bonden guldens in tweemaal hondert duizend behoorde te draagen , na vermogen de uitfpraake, uit kraehte van voorgaande fub* misfie, by zyne Excellentie ende Genade 9 deezen aangaande gedaan. Welke inmiddels de redenen zyn geweest, waarom die van Groningen zich niet aan gemelde uitfpraak van Graaf Willem Lodewyk hebben gehouden, en wat Friesland daar in toen ter tyd verder hebbe gedaan, is ons niet met zekerheid gebleeken.

Sluiten