Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150 Tegenwoordige Staat

i-iisTo.R]E.het eerfte door de Zutphcnfchen, het ander door de Overyffelfchen, belegerd, en wel met zo veel ernft, dat de gebroeders Cb) zig genoodzaakt zagen, fchoon tegen hun-

zit pon- nen zin » vrede te maken en van hunnen tan. i.i. p-p^h af te zien (b).

usl p 148. Twee jaren na dit gebeurde heerfchte in n"uöbïrdeze gewe^eni eene groote duurte, welke, 1 65. ' ' gelyk méérmaals, door eene befmettelykte Moon?n, ziekte werd gevolgd (c). De peft had bi. 63. zig reeds te voren, geduurende het beftier tandt- van David van Bourgondie , verfcheiden §m,l\D- reizen in Overyffd doen gevoelen; gelyk Moonen', men in de gedenkfehriften , op de jaren w,fo *458 (d) > 1468 (e), 1483 (f) , en | vanHattum 1^4. (g), aangeteekend kan vinden. In't lg.D W' voorbygaan verdient ter dezer plaatze de . (O Koninglyke Landvrede (h) gemeld te worbi. 60. den , welke in den jare 1495. op den v£*£„. Ryksdag te Worms werd ingevoerd: dewyl te^. m. s. de Nederlanden , en daar onder ook ons U-ïnhojr Geweft , volgens de overeenkomft in den landtrvan'yzxQ. 1548. te Augsburg getroffen, op ze, \'begin." kere voorwaarden, met den naam van den 0}ff "Kreits der JBourgondifche Erflanden , onder «pa'è'epi-het Ryk begrepen wordende, tevens ver^pp-l-,inpligt werden denzelven, zo als die ver-1

(iO volgens hcrhaaldelyk vernieuwd en verbeclr^Hifl'M^ was CO' te onderhouden (k> xTeftï'v'' David van bourgondie . in Grasmaand des | §.'s2. va-jaars 1496 , het leven afgelegd hebbende, deden zig twee mededingers op tot de m' ' 'opengevallen waardigheid. De Hertog van ; Rleef, de Biffchop van Munfter, en ande-, r?n , zouden dezelve gaarne aan Heer FV

lip*

Sluiten