is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OVERYSSEL, 225

'fte den Prinfe doorgaans niet wel doenlyk histmhb

izoude geweest zyn ; zo vond men daarlu<^;;;.,.ri. pp een middel , welk de noodzaak van deszelfs tegenwoordigheid deed ophouden. De Stadhouder namelyk magtigde , zo

iiveel aan hem was, de Ridderfchap en de^/F^ Bteden , om zynen naam ook in zyn af-APrwezen tc mogen gebruiken (p).

Toen de Koninglyke Primes , Gemar tinne van Willem den II, in Slagtmaand des jaars 1650 , ettelykc dagen na deszelfs onycrwagt verfcheiden , van eenen zoon bevallen was, verzuimde de Prinfes, Weduwe van Fredrik Henrik, geenzins

1 by brieven , aan de byzondere Gewesten rerigt, te verzoeken , dat men , by de verkiezing van eenen nieuwen Kapitein Generaal over de Krygsmagt van den Staat, }f van eenen Stadhouder over ieder Gevest , aan haren kleinzoon , uit hoofde ' /an het goed en bloed, welk deszelfs /oorvaderen by de gemeene zaak hadden j?pgezet , mogte gedenken (q) : doch ^,[v£ lidderfchap en Steden antwoordden al-^y?-A««

| een'in algemeene uitdrukkingen, dat zy,bl'45"-/"''" , wanneer de tyd en gelegenheid het

1 , vercifchtcn , de aanbeveling van hare

■ , Hoogheid zouden nemen in behoorlyke

; , cn gunftige betragting (r)." Ook bleek fp.'S i vel dra , by de raadpleegingen op de nf*t m

■ 3roote Vergadering , dat de meeste re-'9;11:73

■ «enteö van dit Gewest niet zeer gezind1 5*°

■ varen , wederom tot het aanftcllen van 5 eenen Stadhouder te treden.

Het is bekend, dat de Staten van Hol

' p | witii