is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OVERYSSEL. 227

• | onder, voor zo verre die eertyds door

| zyne Hoogheid uit eene benoeming ge- R-EGBRIN8.

■ i fchied was, aan de betaalsheeren, en voor ■• zo verre die regtsftreeks aan den Stadhouder geftaan had, aan de Algemeene Sta-

■ ; ten behoorde te vervallen; 6. dat het •• verleggen der bezettingen binnen de by-

• zondere Gewesten aan ieder Gewest ftaan ;> :moest, mits daar van ten fpoedigften ken•■ nis wierde gegeven aan de Algemeene

■ Staten ; en 7. dat het krygsvolk eed zou-

• de doen aan de Algemeene Staten , en > aan de Steden en plaatzen daar het in

^ i bezetting werd gezonden (t). Ten aan-Re/lPvail li leien van de twee laatfte punten werd*"»*P'l pok op de Groote Vergadering befloten , ll'iu™™

Jat de byzondere Staten, op eigen pa1 ent , het krygsvolk binnen hun gewest

nogten verleggen , en dat het krygsvolk a aiet flegts aan de Generaliteit , maar ook te an de Staten van 't Gewest, daar het ai.lag, en daar het door betaald werd , eed b I aoest doen : terwyl voor 't overige het !i- ligten uit , of het doen intrekken van Dl j-olk in eene ftemmende Provincie , geit iten werd aan de Vergadering der Al-

emeene Staten , met overleg des Raads ien «an State ; mits het eerfte gefchiedde met ï> :ennis , en het laatlte met bewilliging ^Jw. ü:, an de Staten der Provincie, welken de|'/^XLV<i f i latenten zouden invullen (u). ing Hoe zeer het waar is, dat de meeste :!]• tegenten , gelyk wy zeiden , ■ toen ter 1 |yyd ongezind waren , de ftadhouderlyke