Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 34 Tegenwoordige Staat

v|nt°eIE nen > ten zy dieswege voldoening gege, 1 RïGswNo.ven werd. De verbittering , hier door 1 opgewekt , werd nog grooter door het: 1 bedryf van Rutger van Haerfolte, die ze- ;. dert de voorgaande onlusten het Drostampt van Zalland had bekomen. Eene pooging namelyk , door dezen Edelman gedaan , om ettelyke Gemeentslieden van .Kampen 043 zyne hand te krygen , en i door middel van dezelven eerst" den Raad 1 dier Stad te doen veranderen , en vervolgens de opdragt van 't Stadhouderfchap 1 aan den Prinfe door te dringen , baarde j daar ter ftede zulk eene verftoordheid , dat Stads afgevaardigden , ■ op den eerst- 1 volgenden Landdag, in den jare 1668 , ] weigerden in eenigerhande raadpleeging deel te nemen , voor dat Ridderfchap en f Steden de tegen den Drost ingebragte klagte van omkoping onderzogt hadden , en deze zig daar van had gezuiverd , of daar over was geftraft. Het voorftel behaagde aan de meeste Edelen , zo wel als aan die van Deventer, en men befloot . met meerderheid van ftemmen , dat de Drost met deszelfs bloedverwanten zig t tot de uitfpraak toe , van de vergadering zoude moeten onthouden. Die van Zwol-.' Ie en de overigen van de Ridderfchap , vrugtelöoze moeite hebbende aangewend om hunne medeleden van dit befluit af te trekken , kozen eindelyk de party, om Kam. pen , waar de Landdag gehouden werd , te verlaten , en voor onwettig te verWaren alle. beramingen 3 welken daar vervel- ;

Sluiten