is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44® Tegenwoordige Staat

wrdT In '.fc Jaar I598- vindt men nogmaals Staten, verfcheiden vergaderingen , waar by geene Afgevaardigden van Zwolle tegenwoor. dig waren. Op ééne van dezelven werd goedgevonden wederom Gedeputeerden tot de Regeringe des Lands aan te Rellen, en daar van aan de gemelde Stad fchriftelyk kennis te geven , ten einde een Lid uit haar midden daar mogte worden bygevoegd ; het welke niet gefchiedende , de Stad , daar het Kollegie zitting hield , ee(e) nen tweeden perfoon , om het zestal vol maken > zoude benoemen (e) Ook fcheen 'er zig, niet lang daar na, hoop op te doen , dat die van Zwolle aan de begeerte van hunne medeleden ftonden te vfli-IJ. beantwoorden (f): doch daar verliep nog Aug. 1598. eenige tyd eêr het hier toe kwam. Onder wyl ging het Kollegie eg:er met zyne zrJ&i. verrigtingen voort (g). Eindelyk viel in van ik Ge. Wintermaand een eenftemmig befluit om

Sept. 1598.

wederom regelmatig zes Gedeputeerden te verkiezen, welken voor eerst in elke Stad rio veertien dagen zouden vergaderen (h] ; Rw.e11st.en deze Deputatie werd vervolgens van i^ï!C' tyd tot tvd verIengd , zonder dat ons in 't vervolg meerder ftribbelingen daar over zyn voorgekomen. By ééne van die verlengingen Relde men vast, dat de Magiftraat der Stad , daar het Kollegie vergaderd was , in plaats van haren Gedeputeerden , wanneer die verhinderd was hetzelve by te wonen, eenen anderen zoude mogen benoemen , en dat het zelfde ook aan die van de Ridderfchap zoude vry-

ftaan