is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OVERYSSEL. 445

Gedepü-

InRruclie voor het Artikelen van Am- Staten. Kollegie der Or- pliatie over de Indinaris Gedepu- JlruSiie van- ds teerden, gearre- Ords. Heeren Gefleerd den 27. deputeerden , geJuny 1593. arrefleerd den 8.

Maart 1708.

T\ idderfchap endeSte-£v den der Lant-, fchap van Overysfel hebben tot confervatie defes Landes Privilegiën vry ende gerechticheden, goede ordre en reg/eringe nodich gevonden , ende geordineert een Collegium derfelver Lantjcliaps Gedeputeerden in te ft ellen , ende hinvorder te onderholden, in manieren hyer nha befchreven.

t ï.

Eerftlyk datiet Col- Eerftelyk dat het

legium tot minjien kos- Collegium tot minften

ten defer Provincie be- kosten dezer Provin-

Jiaen fal alleene int ge- cie beftaan zal in 't

tal van fes perfonen , getal van zes perfo-

ff welke op eenen Lant- nen, drie uit de Rid-

dach by gemene Jiem- derichap en drie uit

de