is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der drieëenheid tegen de zogenaemde nieuwe hervormers verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

po DE LEER VAN GODS

noch eene onderneeming zijn, tot welke ik mij opgewasfen reeken. Ik heb wel veeleHandfchrivten gezien, en misfchien meer, dan meenig een, die zich voor eenen Criticus uitgeevt; maer tot zulk een onderzoek, als daertoe gevorderd wordt, om, op zulke Kritifche gronden, over de echtheid of onechtheid van zodaenig eene plaets, te willen befiisfen, heb ik noch tijd, noch gelegenheid gehad.

Ik kan derhalven, in dit geval, niets anders doen, dan getuigenisfen van anderen te hooren en te gelooven; en ik meen mij niet te vergisfen , wanneer ik het getuigenis van eenen Man, voor zeer gewichtig, houde, die veele en verre reizen gedaen heeft, en wel juist met oogmerk,om Handfchrivten te beftudeeren, en — deezen roem heeft men hem nimmer betwisten kunnen— met veel vlijt te beftudeeren. — Ik bedoel bjornstahl, die, over de gemelde plaets, de volgende aenmerking maekte (e)'- s, deefe fpreuk ontbreekt ,, in alle Griekfche Handfchrivten, welke ik ge-

zien heb; in alle Handfchrivten der Vulgata ,, daerentegen, welke ik heb aengetroffen, heb „ ik dezelve gevonden."

Eene aenmerking, welke zeer overeenftemt, met de waerneeming, dat men, in de oude Griekfche Kerkvaders, ook daer, wanneer zijde leer der dr. ie ë enigheid verdeedigden, en zich derhalven van deefe fpreuk, indien dezelve hun

be-

(O Briefc. i Th. S. 189.