is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der drieëenheid tegen de zogenaemde nieuwe hervormers verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

D R I E Ë E N H E I D. 419

meer zij , dim een gewoon mensch, van zich zeiven zeidc: allen moeten den zoon eeren, gelijk zij den vader eeren? en zo fprak jesus van zich zeiven (i). — De Neologen derhalven, die de godheid van den Heiland ontkennen , dellen den Joodfchen Raed kennelijk in het gelijk, en kunnen niet nalaeten te erkennen, dat het doodvonnis, tegen Hem, als tegen eenen Godslasteraer, geveld, allerbillijkst geweest zij. Volgens hunne vooronderftelling, had de mensch jesus zich Goddelijke eer aengemaetigt, en den dood / rechtvaerdig verdient. Zij zijn genoodzaekt toe te ftemmen, dat de redeneering der Jooden , toen zij jesus wilden fteenigen, alleszins gegrond en rjchtig waere, wanneer zij, tot Idem, fprae. ken: mj jleenigen u niet, over eenig goed werk, maer over Godslastering, en omdat gij, een mensch zijnde, u zeiven god maekt (Jt).

Met dit alles evenwel beweeren de Verlichters, dat zij jesus eerbiedigen, als den uitneemendften zeedenleeraer.die immermeer verfcheeïien is , als eenen zeer voortreflfelijken man , wiens lievde tot de waerheid, wiens wijsheid, verheven karakter en deugdzaemheid, zij bewonderen. Kunnen zij hierin de tael van hun hart fpreeken, en teevens gelooven , dat Hij, een mensch zijnde, zich zeiven god gemaekt hebbe (1)? ,, Nu is één van beiden, booven alle tegen.

fpraek,

(*) Joh. X: 33• (J) Van HAMELSVELD, Bijbelverd. IV Deel, pag. (&. Dd a