Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

ten zy echter niet \eeltyds zien, dat de Amten, die hen alleen toebehooren, die hen, in hunne kommervolle omftandigheden zouden kunnen opbeuren , en den hoek van armoede en gebrek doen te boven zeilen .worden wegegeeven aan de zulken die geen Burgers zyn ? die ter naauwernood het land kennen daar zy gebooren zyn ? ja! wierden 'er geene zulke met het brood der Nederlandfche Ingeboornen begunftigde Vreemdelingen gevonden , die gelyk men onlangs van elders vernomen heeft, zich in hunnen tyd als fnoode fchurken moeten gedraagen hebben! by welke men, by hun overlyden het kenmerk van de ftraf hunner ongerechtigheid tusfchen hunne fchouderblalen ontdekte! — aan zulken die nimmer de lallen der Stad gedraagen hebben ? die nergens anlers op kunnen roemen dan dat zy altoos promt waaren in het bedienen van do tafels hunner Heeren , of in het roskammen hunner welgevoederde koetspaarden ?

Indien gy dan uwe-duurc verpligting; indien gy den inhoud van uwen eed; indien gy de waardy van uwe Burgers kent, toont dan met fpreekende daaden, dat gy altoos gezind zyt door deeze kennis, het welzyn uw°er

Committenten te bevorderen ! Vreest niet voor een

verminderende achting uwer Dienftboden! als zy een eerlyk hart bezitten zullen zy geen inbreuken willen maaken op de rechten van de Ingeboornen uwer Stad! Zy zullen geen onreohtmaatige belooning begeeren voor de reeds betaalde dienflbaarheld , een belooning., die zy zonder een wroegend gewisfe, nimmer kunnen genieten! En, zynze dwaas en laaghartig genoeg om u

hunne nietsbeduidende minachting te betoonen! wat is dan nog een ongegrond gemer van een' vreemden Diehfteling in tegenflelling van de liefde, de achting, de dankbaarheid en het welzyn uwer Me leburgars ?

Gy inzonderheid, Hoofdluiden der Schuttery! Hoof. den der Gildens! die uit de Bloem des Volks, uit de*

kun-

Sluiten