Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET JA'AR 1781. ip

a miffie • Vaarde'rs zullen komen te veroveren, of fffc„ ftrueeren , te ftellen en te belooven de navolgende „ Praemien.

ART I. Alle de geenen die zig expreflelyk ter Kaap tritgeruft, en van Zyne Hoogheid den Prins van Orange en Naffa'u, als Admiraal Generaal dezer Landen, behoorlyke Commiffie bekomen, mitsgaders de gerequirecrde cautie gefield hebben, zullen niét gehouden weezen aan het leeveren van den derden Man , geordonneerd by Haar Hoog-Mog. Placaat van den zó Juny 1780, maar wel de geenen , die tenens Koopmans Goederen zullen willen laaien en zogenaamde Leitres de Marqué zullen hebben, bekomen; en zullen de geenen,die daar op een Schip van Oorlog, of Commiffie-Vaarder van den Koning van Groot - Brittannien, of wel van dcszelfs Onderdaanen, zullen hébben verovetd, en onder het reffort van een der Collegicn ter Admiraliteit hier te Lande opgebragt, daarenboven tot een Prasmie genieten een honderd en vyftigGuldens van ieder Man, die ten beginne van het Gevegt op het voorfchreeve Oorlogfchip of Commillie-Vaarder zal zyn geween, als mede van ieder Pond het welk het Gefchut ( waar mede het voorfchreeve Schip ten tydö toorfchrceve gemonteerd zal zyn geweeft) te zamen gereekend aan Kogels in eene reize heeft kunnen ichieten, Baflen onder het Gefchut niet gereekend, en de Kogel van het nieuwe Gefchut Caronades of Canonades genaamd, gerekend tot een vierde van deszelts zwaarte,', invoegen dat Zodaanig een Commillie- Vaarder veroverende, en vervolgens opbrengende een zod^amg Oorlogfchip of Commiffie-Vaarder, gemonteerd by exempel met veertig Stukken , fchietende zamtn 'drie honderd twee en vyftig Ponden, of niet veertig Caronades of Ca-' nonades, fchietende zamen veertien honderd en twintig Koppen, ieder Pond en ieder Kop gerekend op een honderd en vyftig Guldens, voor Pratmie zal genieten vyf cn tagtrg duizend agt honderd Guldens, en zo wyders een meerder of minder'fomme na proportie van de Man-' fchap, en van de calibre van het Gefchut, dat ten tyde van het Gevegt op het L'ngelfche Schip zal zyn geweeft, en dat altyd boven den geheelen veroverden Buit van het Schip, en al het Goed dat 'er in zoude mogen zyn, zonder eenige'aftrek van Portien van den Lat)de , de tiende vari de Admira'al uitgezonderd.

ART. II,

Sluiten